اخبار مهم
Home / اخبار روز / چهارچرخ های خاک خورده
1057796_136.jpg

چهارچرخ های خاک خورده

خبرگزاری تسنیم: شهر تهران مملو از خودروهایی است که برخی از آنان روزی عروس خیابان ها بودند و امروز در گوشه ای از شهر رها شده اند. اتول های دیروز صدای خفته گذشته هستند.
 
 
 
چهارچرخ های خاک خورده 
 
چهارچرخ های خاک خورده 
 
چهارچرخ های خاک خورده 
 
چهارچرخ های خاک خورده 
 
چهارچرخ های خاک خورده 
 
چهارچرخ های خاک خورده 
 
چهارچرخ های خاک خورده 
 
چهارچرخ های خاک خورده 
 
چهارچرخ های خاک خورده 
 
چهارچرخ های خاک خورده 
 
می فایل