اخبار مهم
Home / سرگرمی / عکس های کلوزآپ زیبا از مرغ مگس خوار
837074_686.jpg

عکس های کلوزآپ زیبا از مرغ مگس خوار

پی سی گروپ: خواننده اهل کالیفرنیا، تریسی جانسون یک راز دارد. او نه تنها یک موسیقی دان کامل است بلکه مرغ های مگس خوار در برابر او مقاومت نمی کنند. تا به حال شده مرغ مگس خوار روی دستان شما بنشیند؟ اما روی دستان تریسی می نشینند و حتی او به آنها غذا می دهد. و در این حین اگر فرصتی پیش بیاید قبل از اینکه پرواز کنند از آنها عکاسی می کند. در حقیقت تریسی مجموعه ای دوست پرنده در حیاط خلوت خود در کالیفرنیا دارد که عکس های فوق العاده ای از زیبایی آنها گرفته است.

جالب است بدانید که این پرنده به غلط در فارسی مرغ مگس خوار نامیده می شود و درواقع مرغ مگس است، چون این پرنده مگس نمی‌خورد و تنها به علت سرعت زیاد بال زدن و شباهت بالهایش به مگس به این نام مشهور شده است. این پرنده مرغ مگس سان نیز نامیده می‌شود. این پرنده ها در تمام طول عمر لحظه ای هم با زمین تماس پیدا نمی کنند. دائما ‌در پروازند. از گلی بر گلی دیگر می روند و فقط از شهد شیرین گلها می نوشند. بال های آنها حین پرواز حتی برای یکصدم ثانیه هم مکث نمی کند و هر ثانیه ۹۰بار به هم می خورند و صدای وزوز نرمی تولید می کنند.

عکس های کلوزآپ زیبا از مرغ مگس خوار

عکس های کلوزآپ زیبا از مرغ مگس خوار

عکس های کلوزآپ زیبا از مرغ مگس خوار

عکس های کلوزآپ زیبا از مرغ مگس خوار

عکس های کلوزآپ زیبا از مرغ مگس خوار

عکس های کلوزآپ زیبا از مرغ مگس خوار

عکس های کلوزآپ زیبا از مرغ مگس خوار

عکس های کلوزآپ زیبا از مرغ مگس خوار

عکس های کلوزآپ زیبا از مرغ مگس خوار

می فایل