اخبار مهم
Home / اخبار روز / عکس: تست مرگبار خودروهای تشریفاتی
846917_784.jpg

عکس: تست مرگبار خودروهای تشریفاتی

وب سایت مشرق: تمام دغدغه های تیم های محافظتی در جهان حفظ امنیت برای شخصیت های مطرح است تا جایی که هر چند وقت یک بار شرکت های خودروهای حفاظتی نمونه هایی مستحکم از این اتومبیل ها را طراحی می کنند و در معرض تست قرار می دهند.

عکس: تست مرگبار خودروهای تشریفاتی

عکس: تست مرگبار خودروهای تشریفاتی

عکس: تست مرگبار خودروهای تشریفاتی

عکس: تست مرگبار خودروهای تشریفاتی

عکس: تست مرگبار خودروهای تشریفاتی

عکس: تست مرگبار خودروهای تشریفاتی

عکس: تست مرگبار خودروهای تشریفاتی

عکس: تست مرگبار خودروهای تشریفاتی

عکس: تست مرگبار خودروهای تشریفاتی

عکس: تست مرگبار خودروهای تشریفاتی

عکس: تست مرگبار خودروهای تشریفاتی

عکس: تست مرگبار خودروهای تشریفاتی

عکس: تست مرگبار خودروهای تشریفاتی

عکس: تست مرگبار خودروهای تشریفاتی

عکس: تست مرگبار خودروهای تشریفاتی

می فایل