اخبار مهم
Home / سرگرمی / ربات هنرمند، ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی استعدادهای هنری
774723_312.jpg

ربات هنرمند، ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪی استعدادهای هنری

وبسایت techera.ir: ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ خالق آثار هنری بوده اند؛ اما احتمالا از حالا به بعد، ربات ها نسل بعدی استعداد های هنری خواهند بود.

ﭘﻴﻨﺪاﺭ ﻭﻥ ﺁﺭﻣﺎﻥ، ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﮊﻱ و ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻧﺮﻡ اﻓﺰاﺭ یست که برای ساخت این ربات هنرمند ده سال زمان صرف کرده است. ﻭﻥ ﺁﺭﻣﺎﻥ یک نقاش است و اولین بار ربات هنرمند را به عنوان دستیار پروژه های شخصی خود طراحی کرده بود؛ اﻣﺎ ﺣﺎﻻ اﻳﻦ ﺭﺑﺎﺕ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ اﺯ ﻣﻨﺎﻇﺮ و ﭘﺮﺗﺮﻩ ﻫﺎﻱ اﺷﺨﺎﺹ ﺭا به ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻜﺸﺪ. ربات هنرمند می تواند با همکاری یک فرد دیگر و یا حتی به تنهایی نقاشی های خود را کامل کند. ﺑﺮاﻱ ﺩﻳﺪﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪﻩ ی اﻳﻦ ﺭﺑﺎﺕ ﺑﺎ ﺗﻜﺮا ﻫﻤﺮاﻩ ﺷﻮﻳﺪ.

در تصاویر زیر ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺎﺭ ﺭﻭﺑﺎﺕ ﺭا ﺩﺭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﮔﺎﻧﺪﻱ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ. افراد می توانند طرح کلی عکس را در وبسایت ون آرمان ببینند و روبات در واقع نقاشی اصلی را روی بوم ثبت می کند. ﺳﺮ اﻳﻦ رﺑﺎﺕ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻠﻢ نقاشی ﺭا نگه ﺩاﺭﺩ و ﺁﻥ ﺭا ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﺩﻫﺪ. اﻭ ﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻠﻢ ﺭا ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﻨﺪ. ﻭﻥ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺗﻚ اﻳﻨﺴﺎﻳﺪر ﮔﻔﺖ: “اﻳﻦ ﺭﻭﺑﺎﺕ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ حالت های نقاش ﺭا تقلید ﻛﻨﺪ.  اﮔﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎﺭ ﻧﺤﻮﻩ ی ﺧﻴﺲ ﻛﺮﺩﻥ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ، اﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭا ﻳﺎﺩ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.” ﻭﻥ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ اﻳﺮاﺩ ﻫﺎﻱ ربات هنرمند خود ﺭا ﺑﺮﻃﺭﻑ و ﺁﻥ ﺭا ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺮﺩه است؛ و در حال حاضر روی نسخه ی پنجم آن کار می کند. ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻴﺮﻩ ﻛﻨﻨﺪﻩ اﺳﺖ.

در تصاویر زیر ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺎﺭ ﺭﻭﺑﺎﺕ ﺭا ﺩﺭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﮔﺎﻧﺪﻱ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﺪ..

ﻭﻥ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ اﻳﺮاﺩ ﻫﺎﻱ ربات هنرمند خود ﺭا ﺑﺮﻃﺭﻑ و ﺁﻥ ﺭا ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺮﺩه است؛ و در حال حاضر روی نسخه ی پنجم آن کار می کند. ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺧﻴﺮﻩ ﻛﻨﻨﺪﻩ اﺳﺖ..

ﺭﺑﺎﺕ هنرمند ، ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪﻱ اﺳﺘﻌﺪاﺩﻫﺎﻱ ﻫﻨﺮﻱ

ﺭﺑﺎﺕ هنرمند ، ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪﻱ اﺳﺘﻌﺪاﺩﻫﺎﻱ ﻫﻨﺮﻱ

ﻭﻥ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﻗﺒﻞ اﺯ اﻳﻨﻜﻪ به اﺧﺘﺮاﻉ اﻳﻦ ﺭﻭﺑﺎﺕ هنرمند ﺑﭙﺮﺩاﺯﺩ، با تیم ENSCO، در چالش بزرگ DARPA در سال ۲۰۰۴ ﺑﺮاﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩﺭان شرکت کرده بود. اﻭ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺑﺎﺭﻩ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ:” ﻣﻦ ﺭﻭﻱ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺧﻮﺩﺭاﻧﻲ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ با سرعت ۸۰ مایل بر ساعت در ﺻﺤﺮاﻫﺎ حرکت کند. اﺯﻳﻨﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﭼﻴﺰﻱ ﺭا ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﻜﺮﺩ، ﺑﺴﻴﺎﺭ خوشحال ﺑﻮﺩﻡ. اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ نمی توانستم یک ماشین را طراحی کنم، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﭼﻴﺰﻱ ﺭا ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﻛﻨﻢ.” این پروژه در واقع به انگیزه ی ساخت این ربات هنرمند تبدیل شد. ربات با هوش مصنوعی خود توانایی کامل کردن نقاشی را دارد.

ﺭﺑﺎﺕ هنرمند اﺯ طرحی که قصد کشیدن آن را دارد، عکس می گیرد و نقشه ی متفاوتی از آن را ایجاد می کند. ربات نقاطی از بوم را که تفاوت بیشتری با عکس اصلی دارد، پیدا کرده و آن را با رنگ های تیره مثل خاکستری و مشکی (که تفاوت زیادی با بوم سفید دارد) پر می کند و در مراحل بعدی از رنگ های روشن تر استفاده می کند.

ون آرمان ربات خود را در رقابتی که به دنبال با استعداد ترین ربات هاست، شرکت داه است. ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻫﻨﺮ ﺭﺑﺎﺕ ﻫﺎ ﺗﺎ ۱۴ ﺁﻭﺭﻳﻞ پذیرای ربات های با استعداد خواهد بود. شرکت کنندگان این رقابت می توانند برنده ی ۳۰ هزار دلار باشند. ون آرمان در این رقابت به صد ها نفر اجازه می دهد که در نقاشی کشیدن به رباتش کمک کنند. زمانی که همه دست از کار بکشند، ون آرمان، حالت کامل کردن ربات را فعال می کند؛ و ربات با توجه به تصاویری که نفر قبلی از خود به جای گذاشته، طرح را کامل می کند. در تصویر زیر طرح جالبی از ملکه الیزابت دوم را می بینید که با همکاری فرد دیگری به این شکل در آمده است. ﻭﻥ ﺁﺭﻣﺎﻥ ﻃﻲ اﻳﻤﻠﻲ در باره ی این نقاشی ﺑﻪ ﺗﻚ اﻳﻨﺴﺎﻳﺪﺭ گفته است:” ﻣﻠﻜﻪ اﻟﻴﺰاﻳﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺟﺎﻟﺒﻲ ﺑﻮﺩ ﭼﺮا ﻛﻪ فرد کمک کننده ی پیش زمینه ی جالبی از ملکه الیزابت را به جای گذاشته بود.” اما برخی از افراد روند کار را جدی تر در نظر گرفتند، که نتیجه ی آن را در تصویر دیگری از ملکه الیزابت می بینید.

ﺭﺑﺎﺕ هنرمند ، ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪﻱ اﺳﺘﻌﺪاﺩﻫﺎﻱ ﻫﻨﺮﻱ

ﺭﺑﺎﺕ هنرمند ، ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪﻱ اﺳﺘﻌﺪاﺩﻫﺎﻱ ﻫﻨﺮﻱ

یکی از نقد های عمده به ربات هنرمند ون آرمان این است که ربات در واقع هنرمند نیست، بلکه روند کپی پیچیده ای را انجام می دهد. ون آرمان گفت: “برای اینکه این روند را یک هنر در نظر بگیریم، باید انتظار داشته باشیم که ربات چیزی را به تصویر می کشد که قبلا دیده نشده است. ربات باید موضوع جالبی را تشخیص دهد و آن را مطابق میل خود و طبق هدف خود تغییر دهد.” اما ون آرمان معتقد است که حتی هنرمندان حرفه ای هم الگوریتم های خود را به اجرا می گذاشتند. ون آرمان که فارغ التحصیل هنر از دانشکده ی هنر کورکوران در واشنگتن است، می گوید: “جکسون پولاک همیشه از علاقه ی خود نسبت به تعریف خوشبختی حرف می زد، اما او به همان اندازه الگوریتم های خود را اجرا می کرد که ربات من به اجرای الگوریتم های خود می پردازد. درست است که او با رنگی کردن قلم و تامل در نقاشی های خود، از روند بزرگی برخوردار بود، اما به هر حال یک الگوریتم بود.” ون آرمان معتقد است که این همان روندی ست که به افراد توانایی تشخیص آثار هنرمندان بزرگ را می دهد که قبلا تا به حال ندیده اند: “برای تشخیص آثار مونه، لازم نیست تمام آثار او را دیده باشید، سبک او بیانگر آثار اوست.”

ﺭﺑﺎﺕ هنرمند ، ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪﻱ اﺳﺘﻌﺪاﺩﻫﺎﻱ ﻫﻨﺮﻱ

ون آرمان معتقد است که این همان روندی ست که به افراد توانایی تشخیص آثار هنرمندان بزرگ را می دهد که قبلا تا به حال ندیده اند: “برای تشخیص آثار مونه، لازم نیست تمام آثار او را دیده باشید، سبک او بیانگر آثار اوست.”

ﺭﺑﺎﺕ هنرمند ، ﻧﺴﻞ ﺑﻌﺪﻱ اﺳﺘﻌﺪاﺩﻫﺎﻱ ﻫﻨﺮﻱ

می فایل