اخبار مهم
Home / سرگرمی / جشنواره سیندور جاترا در نپال
833697_135.jpg

جشنواره سیندور جاترا در نپال

خبرگزاری مهر: پیروان آئین هندو در نپال با آغشته کردن سر و صورت خود به پودر نارنجی رنگ جشنواره مذهبی سیندور جاترا را جشن می گیرند.

جشنواره سیندور جاترا در نپال

جشنواره سیندور جاترا در نپال

جشنواره سیندور جاترا در نپال

جشنواره سیندور جاترا در نپال

جشنواره سیندور جاترا در نپال

جشنواره سیندور جاترا در نپال

جشنواره سیندور جاترا در نپال

جشنواره سیندور جاترا در نپال

جشنواره سیندور جاترا در نپال

جشنواره سیندور جاترا در نپال

جشنواره سیندور جاترا در نپال

جشنواره سیندور جاترا در نپال

می فایل