اخبار مهم
Home / سرگرمی / باور کنید یا نه، این ها کاغذی هستند!
774672_774.jpg

باور کنید یا نه، این ها کاغذی هستند!

پی سی گروپ: «Johan Scherft» پرنده های فوق واقعی از کاغذ های نازک می سازد. طراحی و رنگ آمیزی هرکدام از آنها، هفته ها زمان می برد.

باور کنید یا نه، این ها کاغذی هستند!
باور کنید یا نه، این ها کاغذی هستند!
باور کنید یا نه، این ها کاغذی هستند!
باور کنید یا نه، این ها کاغذی هستند!
باور کنید یا نه، این ها کاغذی هستند!
باور کنید یا نه، این ها کاغذی هستند!
باور کنید یا نه، این ها کاغذی هستند!
باور کنید یا نه، این ها کاغذی هستند!
باور کنید یا نه، این ها کاغذی هستند!
باور کنید یا نه، این ها کاغذی هستند!

می فایل